۱۳۹۵/۱۲/۱۹

رفیق دنگ


بعضیا جوری ان که پیش خودت میگی اینا بدرد دوستی نمیخورن با این آدما باس رفاقت کرد ، رفاقت.