۱۳۹۵/۱۲/۰۱


تاریخ پر است از این وقایع، همه شان یک الگو دارند ، نتیجه اتفاقها همیشه فاجعه بوده است ،
 وقتی کسی مقدرش را می داند می خواهد آن را تغییر بدهد، تغییر تقدیر هم ممکن نیست.


[ اسفار کاتبان - ابوتراب خسروی - نشر گمان ]