۱۳۹۵/۱۱/۱۶

وقتي دل تو از شب هم تاريک تر است ،ديگر چه رنگي مي تواند داشته باشد شب؟

[ جای خالی سلوچ - محمود دولت آبادی - نشر چشمه ]