۱۳۹۵/۰۸/۰۶


نبرده لب بر جامی 
میکشم به دوش از حسرت 
بار هستی و بد نامیها