۱۳۹۵/۰۱/۲۴


 روزمرگی اوتوبوس رانی ه که مسیر همیشگی اش را گم کرده زیر لب میخونه "هانی دنیا مال ماست همه ..."