۱۳۹۵/۰۵/۲۶


در این زمانه ای که سگ صاحبش را نمیشناسد ، احتیاط شرط عقل است آقا.