۱۳۹۵/۰۴/۰۷


دستورخط فرهنگستان می‌گوید:
مسئول، نه مسؤول
مسئله، نه مسأله
هیئت، نه هیأت
جرئت، نه جرأت