۱۳۹۵/۰۲/۱۴


خودکارم افتاد زمین رفتم بردارمش , جزوه ام هم افتاد رفتم دوتاشونو بردارم گوشیم هم افتاد , رفتم سه تاشونو بیارم خودمم افتادم , گفتم به رفیق , ای که دستت میرسد دستی بگیر , نگرفت بی مروت گفت ترسم که منم بیافتم . 
کجان رفیقایی که برا رفیقشون رگ میدادن.