۱۳۹۵/۰۱/۲۶

فراخوان


همراه : بیا باز شنیدم .آقا این صدا رو دارم میشنوم چند وقت ها ، جان خودم دارن صدات میکنن 
من : توهم زدی آقا.  
همراه :در بیار
من : جان ؟!!!!!
همراه : منظورم هندزفریت بود
من : بیا
همراه : گوش کن ببین دارن صدات میکنن 
من : یه صدایی هستا ولی فرخوان نیست صدای "نوبر باهار اوردم ..."
همراه : خوب باشه بزن خودتو به خریت
غریبه آشنا : منم انکار میکنم صدایی نکردم صدایی نبود اصلا 
من : دیدی حالا
همراه : تسلیم